Make your own free website on Tripod.com

 

apresentación

mapa situación locais Cooperativa

productos

compost

ligazons

 

 LEXISLACIÓN SOBRE VIVEIROS FORESTAIS. 

LEXISLACIÓN EUROPEA 

Directiva do Consello do 14 de xuño de 1966 (66/404/CEE). Relativa á comercialización dos materiais forestais de reproducción (DOCE nº2326/66 do 11/7/66). 

Directiva do Consello do 30 de Marzo de 1971 (71/161/CEE). Relativa ás normas de calidade dos materiais forestais de reproducción (DOCE nº L87/14 do 17/4/71). 

Directiva do Consello do 21 de decembro de 1976 (77/93/CEE). Relativa ás medidas de protección contra a introducción nas comunidades europeas de organismos nocivos para os vexetais ou productos vexetais e contra a sua propagación no interior das comunidades europeas (DOCE nº L26/20 do 31/1/77). 

Directiva do Consello do 22 de Decembro de 1999 (99/105/CEE). Relativa á comercialización de materiais forestais de reproducción. 

LEXISLACIÓN DO ESTADO ESPAÑOL 

Lei 11/1971 do 30 de marzo, de Sementes e Plantas de Viveiro (BOE nº 78 do 1/4/71). 

Decreto 3767/1972 do 23 de decembro, Regulamento Xeral sobre producción de sementes e plantas de viveiro (BOE nº37 12/2/1973). 

Real Decreto 442/1986 do 10 de Febreiro, polo que se modifica a Lei 11/1971 para adaptala ás Directivas da CEE (BOE nº 52 1/3/1986). 

Real Decreto 646/1986 do 10 de Febreiro, de modificación do Real Decreto 3767/1972 do 23 de decembro, polo que se aproba o Regulamento Xeral sobre producción de sementes e plantas de viveiro (BOE nº 82 do 5/4/1986). 

Orde do MAPA do 23 de maio de 1986 pola que se aproba o Regulamento Xeral Técnico de control e Certificación de sementes e plantas de viveiro (BOE nº 135 do 6/6/1986). 

Orde do MAPA do 21 de xanéiro de 1989 pola que se regula a comercialización de materiais forestais de reproducción (Trasposición da Directiva 66/404/CEE) (BOE nº 33 do 8/2/1989). 

Orde do MAPA do 21 de xanéiro de 1989 pola que se establecen as normas de calidade exterior dos materiais forestais de reproducción (Trasposición da Directiva 71/161/CEE) (BOE nº 33 do 8/2/1989). 

Orde do MAPA do 4 de abril de 1991 pola que se establece o Catálogo estatal de materiais de base para os materiais forestais de reproducción de Pinus sylvestris e Pinus nigra (BOE nº 95 do 20/4/91). 

Orde do MAPA do 24 de xuño de 1992 pola que se establece o Catálogo estatal de materiais de base para materiais forestais de reproducción do xénero Populus (BOE nº 179 do 27/7/1992). 

Orde do MAPA do 29 de xanéiro de 1993 pola que se establece o Catálogo estatal de materiais de base para os materiais forestais de reproducción de Fagus sylvatica (BOE nº 34 do 9/2/1993). 

Orde do MAPA do 17 de marzo de 1994 polo que se establece o Catálogo estatal de materiais de base para os materiais forestais de reproducción de Quercus robur e Quercus petraea (BOE nº 75 do 29/3/94). 

Orde do MAPA do 31 de xanéiro de 1996 pola que se establece o Catálogo estatal de materiais de base para os materiais forestais de reproducción de Quercus rubra e ampliación do de Fagus sylvatica (BOE 10/2/1996).  

Orde do MAPA do 17 de maio de 1993 pola que se establece a normalización dos pasaportes fitosanitários destinados á circulación de determinados vexetais, productos vexetais e outros obxectos dentro da Comunidade, e pola que se establecen os procedementos para a expedición de pasaportes e condicións e procedementos para a sua substitución (BOE nº 120 do 20/5/1993). 

Orde do MAPA do 17 de maio de 1993 pola que se establecen as obrigas a que están suxeitos os productores, comerciantes e importadores de vexetais e outros obxectos, así como as normas detalladas para a inscripción nun Rexistro Oficial (BOE nº 120 do 20/5/1993). 

Real Decreto 2071/1993 do 26 de novembro. Relativo ás medidas de protección contra a introducción e difusión no território estatal e da Comunidade Económica Europea de organismos nocivos para os vexetais así como para a exportación e tránsito cara paises terceiros (BOE nº 300 do 16/12/1993). 

LEXISLACIÓN DE GALIZA 

Orde da Conselleria de Agricultura, Ganderia e Montes do 3 de agosto de 1994 pola que se regula a comercialización dos materiais forestais de reproducción en Galiza (DOGA nº 161 do 22/8/1994). 

OUTRA LEXISLACIÓN 

Sistema da OCDE para o control dos materiais forestais de reproducción destinados ao comércio internacional (BOE nº 285 do 29/12/1994).

LEXISLACIÓN SOBRE AGRICULTURA BIOLÓXICA. 

LEXISLACIÓN EUROPEA. 

-Regulamento nº 1804/1999 do Consello do 19/6/1999, polo que se completa para incluir as produccións animais o Regulamento CEE nº 2092/91 sobre a producción agrícola ecolóxica e a sua indicación en productos agrários e alimentícios. 

-Regulamento nº 331/2000 da Comisión do 17/12/1999, polo que se modifica o Anexo V do Regulamento CEE nº 2092/91 do Consello sobre producción agrícola ecolóxica e a sua indicación en productos agrários e alimentícios.

-Regulamento nº 1073/2000 da Comisión, do 19/5/2000 polo que se modifica o regulamento CEE nº 2092/91 do Consello sobre producción agrícola ecolóxica e a sua indicación nos productos agrários e alimentícios.